Navaratri Day 1 - Dharmakshetra - 21st Sep 2017

Navaratri Day 2 - Dharmakshetra - 22nd Sep 2017

Navaratri Day 5 - Dharmakshetra - 25th Sep 2017

NAVARATRI DAY 6 - DHARMAKSHETRA - 26TH SEP 2017

NAVARATRI DAY 7 - DHARMAKSHETRA - 27TH SEP 2017